برنامه نویسی ویندوز

طراحی و تولید برنامه های کاربردی ویندوز ...

این یک پیاده سازی صف با استفاده از لیست پیوندی است در سی پلاس، نوشتم برای دوستانی که هنوز ساختمان داده را پاس نکرده اند.

#include "iostream.h"
#include "conio.h"
struct List *Rear=NULL;
struct List *Front=NULL;
struct List
{
 int Data;
 struct List *Link;
};
void Insert(int Item)
{
 struct List *Temp;
 Temp=new List;
 if (Rear!=NULL)
 {
  Temp->Data=Item;
  Temp->Link=Rear->Link;
  Rear->Link=Temp;
 }
 else
 {
  Temp->Data=Item;
  Rear=Temp;
  Front=Temp;
  Temp->Link=NULL;
 }
}
int Delete()
{
 int Item;
 struct List *Temp;
 Temp=Front;
 if (Front==NULL)
 {
  cout<<"Quee is empty.";
  return -1;
 }
 else
 {
  Item=Temp->Data;
  Front=Front->Link;
  delete Temp;
  if (Front==NULL) Rear=NULL;
  return Item;
 }
 return -1;
}
void main()
{
 while(1)
 {
  clrscr();
  cout<<"Quee Implementation using a 'Linked List':\n";
  cout<<"1 - Insert\n";
  cout<<"2 - Delete\n";
  cout<<"3 - About\n";
  cout<<"4 - Exit";
  char c=getch();
  if (c=='4')break;
  switch (c)
  {
  case '1':
  int item;
  clrscr();
  cout<<"Enter item to Insert: ";
  cin>>item;
  Insert(item);
  break;
  case '2':
  clrscr();
  int ret=Delete();
  if (ret!=-1) cout<  getch();
  break;
  case '3':
  clrscr();
  cout<<"Writen by Saleh hajiaghazadeh.";
  getch();
  break;
  }
 }
}

۸۹/۰۷/۲۴ | |